Àrees temàtiques

Bloc 1. Ecologia

 1. Distribució històrica, potencial i actual.
 2. Dinàmica poblacional: Processos de dispersió i depredació de llavors
 3. Dinàmica poblacional:regeneració
 4. Variabilitat genètica i conservació de recursos genètics
 5. Evolució històrica de les teixedes
 6. Fitosociologia i tipificació
 7. Cicles biogeoquímics
 8. Dendrocronologia
 9. Fisiología i ecología de reproducció

Bloc 2. Gestió i conservació

 1. Futur de les teixedes davant el canvi global
 2. Disminució de la competència i tractaments silvícoles en teixedes.
 3. Regulació de l’herbivorisme
 4. Conservació ex situ
 5. Restauració de teixedes per plantació
 6. Millora de la propagació de llavors i supervivència de plançons
 7. Gestió de les teixedes en els espais Natura 2000
 8. Usos públics i conservació de les teixedes

Bloc 3. Aplicacions i cultura del teix

 1. Usos terapèutics
 2. Aprofitament sostenible per a ús farmacèutic
 3. Usos del teix en l’Europa neolítica
 4. Les teixedes a les cultures cèltica i mediterrània
 5. Difusió del coneixement i conservació de les teixedes